SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Tải iTunes cho Win 10 32bit hoặc 64bit phiên bản chính thức