SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Phân Loại Và Cách Giải Các Dạng Bài Tập Đại Số Toán 11