SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Hướng dẫn giải bài tập tự luận và trắc nghiệm vật lý 11 - Quang học