SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ Văn 8 PGD Mộ Đức