SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm 2020 - 2021