SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Bí Kíp Đạt Điểm Tối Đa Học Kỳ 2 Môn Toán